Kameraövervakning i Odenhuset

Policy och information kring lagring

Fullständigt företagsnamn: ”Fastighets AB Troden”, nedan benämnt ”Odenhuset”.

Varför använder vi kameraövervakning?

Kameraövervakning används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra besökare samt för ökad trygghet och säkerhet inom fastigheten. Odenhuset är införstådd med de höga krav som GDPR ställer på kameraövervakning och utför därav risk- och konsekvensbedömning av den sammanslagna tekniska aspekten. Odenhuset använder kameraövervakning enligt följande funktioner.

Vilken typ av kameraövervakning hanterar vi samt på vilken rättslig grund?

1. Inspelning av video på publika och allmänna utrymmen.
Syftar till att säkerställa utrymningssäkerhet inom fastighetens olika delar. Att tillse en hel, ren och städad miljö för Odenhusets hyresgäster och kunder/besökare. Att stävja vistelse av obehöriga inom fastigheten. Utgör ett stöd för bevakningsföretaget och förebyggande arbete kring allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av konstaterat brott såsom skadegörelse, stöld eller hot och våld.

Rättslig grund: Vi hanterar kameraövervakning med stöd i ”intresseavvägning”.

2. Inspelning av video på icke publika eller allmänna utrymmen.
Syftar till att säkerställa utrymningssäkerhet inom fastighetens olika delar. Att tillse en hel, ren och städad miljö för Odenhusets hyresgäster och besökare till dessa. Att stävja vistelse av obehöriga inom fastigheten. Utgör ett stöd för bevakningsföretaget och förebyggande arbete kring allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av konstaterat brott såsom skadegörelse, stöld eller hot och våld.

Rättslig grund: Vi hanterar kameraövervakning med stöd i ”intresseavvägning”.

3. Lagring av specifika inspelningar och händelser.
Syftar till som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.

Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd i ”rättslig skyldighet” när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.

Vem har tillgång till kameraövervakningen?

Din integritet är mycket viktig för oss. Odenhuset skulle aldrig sälja dina uppgifter, dock kan uppgifter komma att behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Odenhuset samarbetar med avseende säkerhet och bevakning eller IT-drift av kamerasystem, felanmälan och hantering av parkeringshändelser. Dessa parter får dock inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som Odenhuset anger. De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i våra egna system, placerade i Sverige.

Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

Hur länge sparar vi inspelat material?

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetsinformation, dock 30 dagar som längst. Odenhuset kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Odenhusets rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.